Skip to main content

Jom Study 4-kajian tindakan

1. Siapakah bapa kajian tindakan
    KURT LEWIN

2. 4 Elemen kajian tindakan (PAOR) -OLEH Kemmis 92')
 •     merancang (plan)
 •     Bertindak (act)
 •     Memerhati (observe)
 •     Mereflek (reflect)
3. 4 cara kumpul data/alat kajian
 • soal selidik (terbuka @ tertutup )
 • pemerhatian (berstruktur @ tdk berstruktur)
 • temubual (face-to-face/telefon)
 • analisis dokumen (manual @ spss)
4. Pendekatan / metologi ada 2:
 • Kualitatif
  • bersifat subjektif
   • percakapan
   • pemerhatian
   • penyemakan perk yg dkaji
 • Kuantitatif
  • bersifat numerical dan libtkan statistic trhdp data
   • sampel besar/populasi
   • mklumat melalui fakta dan bukti statistic
   • penganalisaan statistic melalui spss
5. Prinsip Pengumpulan data
 • Mudah diperolehi
 • Kesahihan data
 • cukup utk rumusan
 • relevan utk kajian
 • boleh pindah balik
6. Panduan menjayakan temubual
 • Gunakan soalan probing spt apa pndgn tuan...?
 • ulangi soalan jk perlu
 • beri masa cukup utk responden jwb
 • tiada paksaan atau ugutan
 • berhenti jika ada riak keletihan dr responden 
7. Refleksi Program intervensi terdiri dpd:
 • nama program
 • tarikh laksana
 • aktiviti
 • refleksi program ( reaksi subjek, keberkesanan, kekangan)
Contoh penuh Kajian tindakan
 1. Kulit Depan
 2. Kandungan muka surat
 3. Abstrak
 4. Pengenalan
 5. Latarbelakang Kajian
 6. Masalah kajian
 7. Kepentingan kajian
 8. Matlamat kajian
 9. Objektif kajian
 10. Soalan Kajian
 11. Rekabentuk kajian
 12. Tinjauan literature
 13. metodologi kajian
 14. Dapatan kajian
 15. Perbincanagn
 16. Kesimpulan
 17. Bibiliografi
 18. Lampiran
(jika proposal kajian perlu tambah bajet dan jadual perlaksanaan kajian sebelum bibliografi)

Comments